کنعانی: امکان انجام مذاکرات رفع تحریم در نیویورک وجود دارد

top