۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به ۶ بانک ایرانی در قطر واریز شده

top