اخبار جدید سیاسی

بایدن چگونه می خواهد به افکار عمومی جواب دهد؟