اخبار جدید اقتصادی

ظرفیت صفحات خورشیدی کشور تا ۲۳۰۰ مگاوات افزایش یافت