اخبار جدید اقتصادی

فروش ۱۸ میلیارد تومان شامل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شود