اخبار جدید بین الملل

ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه «اقدام مالی» خارج شد