اخبار جدید فناوری

۲۰ مورد توقف فیبر نوری در مورد انتخابات شناسایی و خنثی شد