اخبار جدید سیاسی

تصویر استاد دانشگاه در حال چسباندن پوستر پزشکیان به دیوار