اخبار جدید فناوری

میکروفن‌های قابل کاشت برای ناشنوایان ساخته شد