اخبار جدید اقتصادی

بهشتی پور: آمریکا و اروپا همه جهان نیستند اما سهم بالایی از اقتصاد را در اختیار دارند