اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

معیارهای انتخاب کابینه رئیس جمهور مشخص شدند