اخبار جدید برگزیده

نحوه ورود سپاه پاسداران به صنعت خودروسازی از زبان سردار حاجی زاده

نحوه ورود سپاه پاسداران به صنعت خودروسازی از زبان سردار حاجی زاده