حجازی: این مشکل استقلال نیست که پاتوسی به بازی با ما نمی رسد ؛ مگر برای مصدومیت دیاباته بازی ما را عقب انداختند؟

حجازی: این مشکل استقلال نیست که پاتوسی به بازی با ما نمی رسد ؛ مگر برای مصدومیت دیاباته بازی ما را عقب انداختند؟