امشب ماه در کنار سیاره اورانوس قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب ماه در کنار سیاره اورانوس قرار می‌گیرد

امشب خوشه ستاره‌ای M13 را رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب خوشه ستاره‌ای M13 را رصد کنید

عطارد در مقارنه خارجی قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عطارد در مقارنه خارجی قرار می‌گیرد

امشب شاهد مقارنه مریخ و پلوتون باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد مقارنه مریخ و پلوتون باشید

مقارنه ماه و مریخ را از دست ندهید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مقارنه ماه و مریخ را از دست ندهید

امشب کهکشان M81 را رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب کهکشان M81 را رصد کنید

امشب خوشه ستاره‌ای کندوی عسل را رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب خوشه ستاره‌ای کندوی عسل را رصد کنید

امشب دنباله‌دار 19P/Borrelly در درخشان‌ترین حالت خود قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب دنباله‌دار 19P/Borrelly در درخشان‌ترین حالت خود قرار می‌گیرد

امشب عطارد در بیشترین کشیدگی زاویه‌ای از خورشید قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب عطارد در بیشترین کشیدگی زاویه‌ای از خورشید قرار می‌گیرد

امشب دنباله‌دار لئونارد در وضعیت حضیض خورشیدی قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب دنباله‌دار لئونارد در وضعیت حضیض خورشیدی قرار می‌گیرد

امشب شاهد "تربیع اول ماه" باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد "تربیع اول ماه" باشید

امشب "سیارک Julia 89" را در وضعیت مقابله رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب "سیارک Julia 89" را در وضعیت مقابله رصد کنید

آسمان امشب شاهد "مقابله مشتری" و "حرکت بازگشتی ارونوس خواهد بود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آسمان امشب شاهد "مقابله مشتری" و "حرکت بازگشتی ارونوس خواهد بود

امشب ماه در وضعیت "حضیض زمینی" قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب ماه در وضعیت "حضیض زمینی" قرار می‌گیرد

امشب شاهد "تربیع اول ماه" و "خوشه کروی M2" باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد "تربیع اول ماه" و "خوشه کروی M2" باشید

امشب سیارک Dembowska 349 را در وضعیت مقابله رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب سیارک Dembowska 349 را در وضعیت مقابله رصد کنید

امشب شاهد "وضعیت مقارنه ماه و زهره" باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد "وضعیت مقارنه ماه و زهره" باشید

امشب آسمان شاهد "وضعیت مقارنه ماه و سیاره مریخ" خواهد بود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب آسمان شاهد "وضعیت مقارنه ماه و سیاره مریخ" خواهد بود

امشب آسمان شاهد "ماه‌نو" خواهد بود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب آسمان شاهد "ماه‌نو" خواهد بود

امشب در آسمان، مقارنه خارجی سیاره عطارد را ببینید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب در آسمان، مقارنه خارجی سیاره عطارد را ببینید