اخبار جدید آغاز دولت بایدن ، راستی آزمایی رویکردها و سیاست ها