لژیونر محبوب فاش کرد : با پرسپولیس قرارداد بستم، به هلند رفتم ؛ چرا جهانبخش پرسپولیسی نشد؟

لژیونر محبوب فاش کرد : با پرسپولیس قرارداد بستم، به هلند رفتم ؛ چرا جهانبخش پرسپولیسی نشد؟