آمار کرونا کردستان ۲۳ مهر؛ بدون فوتی و یک ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۳ مهر؛ بدون فوتی و یک ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۷ مرداد؛ بدون فوتی و ۸۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۷ مرداد؛ بدون فوتی و ۸۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۳۱ اردیبهشت؛ بدون فوتی و بدون ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۳۱ اردیبهشت؛ بدون فوتی و بدون ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۴ اردیبهشت؛ بدون فوتی و بدون ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۴ اردیبهشت؛ بدون فوتی و بدون ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۷ اردیبهشت؛ بدون فوتی و ۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۷ اردیبهشت؛ بدون فوتی و ۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۱ اردیبهشت؛ یک فوتی و ۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۱ اردیبهشت؛ یک فوتی و ۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۹فروردین؛ یک فوتی و ۱۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۹فروردین؛ یک فوتی و ۱۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۵ فروردین؛ بدون فوتی و ۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۵ فروردین؛ بدون فوتی و ۸ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۲ فروردین؛ بدون فوتی و ۱۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۲ فروردین؛ بدون فوتی و ۱۸ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۰ فروردین؛ بدون فوتی و ۱۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۰ فروردین؛ بدون فوتی و ۱۰ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۷ فروردین؛ بدون فوتی و ۲۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۷ فروردین؛ بدون فوتی و ۲۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۴ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۴ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۰ دی؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۰ دی؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۷ آذر؛ بدون فوتی و ۱۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۷ آذر؛ بدون فوتی و ۱۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۷ آبان؛ ۷ فوتی و ۲۷۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۷ آبان؛ ۷ فوتی و ۲۷۴ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید