آمار کرونا کردستان ۱۷ فروردین؛ بدون فوتی و ۲۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۷ فروردین؛ بدون فوتی و ۲۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۴ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۴ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۰ دی؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۰ دی؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۷ آذر؛ بدون فوتی و ۱۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۷ آذر؛ بدون فوتی و ۱۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۷ آبان؛ ۷ فوتی و ۲۷۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۷ آبان؛ ۷ فوتی و ۲۷۴ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید