آمار کرونا زنجان ۱۷ دی؛ بدون فوتی و ۲۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۱۷ دی؛ بدون فوتی و ۲۰ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۲۶ آذر؛ یک فوتی و ۴۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۲۶ آذر؛ یک فوتی و ۴۸ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۲۴ آذر؛ یک فوتی و ۸۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۲۴ آذر؛ یک فوتی و ۸۳ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۱۱ آذر؛ بدون فوتی و ۸۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۱۱ آذر؛ بدون فوتی و ۸۵ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۳ آذر؛ یک فوتی و ۱۱۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۳ آذر؛ یک فوتی و ۱۱۱ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۲۰ آبان؛ یک فوتی و ۱۵۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۲۰ آبان؛ یک فوتی و ۱۵۸ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۲۰ شهریور؛ ۲ فوتی و ۷۱۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۲۰ شهریور؛ ۲ فوتی و ۷۱۸ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۱۳ شهریور؛ ۴ فوتی و ۸۳۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۱۳ شهریور؛ ۴ فوتی و ۸۳۳ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۷ شهریور؛ ۳ فوتی و ۶۳۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۷ شهریور؛ ۳ فوتی و ۶۳۶ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۶ مرداد؛ ۲ فوتی و ۳۷۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۶ مرداد؛ ۲ فوتی و ۳۷۱ ابتلای جدید