آمار کرونا کردستان ۲۳ مهر؛ بدون فوتی و یک ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۳ مهر؛ بدون فوتی و یک ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۲ اردیبهشت؛ بدون فوتی و ۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۲ اردیبهشت؛ بدون فوتی و ۴ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۵ فروردین؛ بدون فوتی و ۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۵ فروردین؛ بدون فوتی و ۸ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۲ فروردین؛ بدون فوتی و ۱۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۲ فروردین؛ بدون فوتی و ۱۸ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۴ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۴ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۰ دی؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۰ دی؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۷ آذر؛ بدون فوتی و ۱۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۷ آذر؛ بدون فوتی و ۱۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۷ آذر؛ یک فوتی و ۴۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۷ آذر؛ یک فوتی و ۴۱ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۷ آبان؛ ۷ فوتی و ۲۷۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۷ آبان؛ ۷ فوتی و ۲۷۴ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۳ مهر؛ ۲ فوتی و ۳۳۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۳ مهر؛ ۲ فوتی و ۳۳۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۱مهر؛ یک فوتی و ۳۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۱مهر؛ یک فوتی و ۳۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۲ تیر؛ بدون فوتی و ۷۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۲ تیر؛ بدون فوتی و ۷۶ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۲ تیر؛ یک فوتی و ۴۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۲ تیر؛ یک فوتی و ۴۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۷ خرداد؛ یک فوتی و ۹۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۷ خرداد؛ یک فوتی و ۹۱ ابتلای جدید