فیلم‌برداری آنامورفیک: آیا اندازه ایدئالی برای سنسور وجود دارد؟

فیلم‌برداری آنامورفیک: آیا اندازه ایدئالی برای سنسور وجود دارد؟