زمان سفر ستاره پرسپولیس به اروپا در هاله ای از ابهام؛ بیرانوند در پرسپولیس ماندنی است؟

زمان سفر ستاره پرسپولیس به اروپا در هاله ای از ابهام؛ بیرانوند در پرسپولیس ماندنی است؟