اخبار جدید آیا حساسیت به پنی‌سیلین منعی برای تزریق واکسن کرونا است؟