آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۳ تیر؛ ۶ فوتی و ۳۷۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۳ تیر؛ ۶ فوتی و ۳۷۸ ابتلای جدید

آمار کرونا آذربایجان غربی ۵ تیر؛ ۴ فوتی و ۳۲۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا آذربایجان غربی ۵ تیر؛ ۴ فوتی و ۳۲۱ ابتلای جدید

آمار کرونا آذربایجان غربی ۲۱ خرداد؛ ۷ فوتی و ۴۳۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا آذربایجان غربی ۲۱ خرداد؛ ۷ فوتی و ۴۳۰ ابتلای جدید

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۷ خرداد؛ ۷ فوتی و ۲۳۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۷ خرداد؛ ۷ فوتی و ۲۳۰ ابتلای جدید

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۳ خرداد؛ ۵ فوتی و ۴۴۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۳ خرداد؛ ۵ فوتی و ۴۴۴ ابتلای جدید

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۲ خرداد؛ ۱۱ فوتی و ۵۱۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۲ خرداد؛ ۱۱ فوتی و ۵۱۳ ابتلای جدید

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۱ خرداد؛ ۱۳ فوتی و ۴۲۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا آذربایجان غربی ۱۱ خرداد؛ ۱۳ فوتی و ۴۲۳ ابتلای جدید