آمار کرونا اردبیل پنجم اردیبهشت؛ بدون فوتی و ۱۶ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل پنجم اردیبهشت؛ بدون فوتی و ۱۶ بستری جدید

آمار کرونا اردبیل ۶ آذر؛ یک فوتی و ۲۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۶ آذر؛ یک فوتی و ۲۸ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۲۹ آبان؛ ۳ فوتی و ۲۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۲۹ آبان؛ ۳ فوتی و ۲۳ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۱۷ آبان؛ بدون فوتی و ۲۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۷ آبان؛ بدون فوتی و ۲۹ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۶ آبان؛ بدون فوتی و ۳۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۶ آبان؛ بدون فوتی و ۳۳ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۱۴ مهر؛ ۴ فوتی و ۳۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۴ مهر؛ ۴ فوتی و ۳۴ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۱۰ مهر؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۰ مهر؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۳۰ شهریور؛ ۶ فوتی و ۵۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۳۰ شهریور؛ ۶ فوتی و ۵۶ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۶ شهریور؛ ۱۵ فوتی و ۱۲۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۶ شهریور؛ ۱۵ فوتی و ۱۲۴ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۱۷ مرداد؛ ۹ فوتی و ۱۳۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۷ مرداد؛ ۹ فوتی و ۱۳۹ ابتلای جدید