آمار کرونا کردستان ۷ مرداد؛ بدون فوتی و ۸۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۷ مرداد؛ بدون فوتی و ۸۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۰ دی؛ یک فوتی و ۲۳ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۸ دی؛ بدون فوتی و ۱۶ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان اول آذر؛ سه فوتی و ۱۳۰ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۴ آبان؛ یک فوتی و ۲۳۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۵ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۲۱۹ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۳ مهر؛ ۲ فوتی و ۳۳۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۳ مهر؛ ۲ فوتی و ۳۳۵ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۱مهر؛ یک فوتی و ۳۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۱مهر؛ یک فوتی و ۳۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۲ تیر؛ بدون فوتی و ۷۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۲ تیر؛ بدون فوتی و ۷۶ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۱۲ تیر؛ یک فوتی و ۴۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۱۲ تیر؛ یک فوتی و ۴۲ ابتلای جدید

آمار کرونا کردستان ۲۷ خرداد؛ یک فوتی و ۹۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا کردستان ۲۷ خرداد؛ یک فوتی و ۹۱ ابتلای جدید