پشت پرده درگیری افشین قطبی با استیلی و مرزبان در سال قهرمانی پرسپولیس از زبان کاپیتان تیم ملی!

پشت پرده درگیری افشین قطبی با استیلی و مرزبان در سال قهرمانی پرسپولیس از زبان کاپیتان تیم ملی!