اخبار جدید اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی