اخبار جدید اجرای طرح استقرار دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود در شهرداری اصفهان