اخبار جدید اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی اصفهان