اخبار جدید استاندار آذربایجان شرقی

نماینده مراغه: سیلی به استاندار آذربایجان شرقی از روی خصومت شخصی بوده است

نماینده مراغه: سیلی به استاندار آذربایجان شرقی از روی خصومت شخصی بوده است