تولید انرژی خورشیدی و توسعه پرورش ماهی در اصلاندوز عملیاتی شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولید انرژی خورشیدی و توسعه پرورش ماهی در اصلاندوز عملیاتی شود

رشد اقتصاد کشاورزی با نگاه تحول گرایانه امکان پذیر است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رشد اقتصاد کشاورزی با نگاه تحول گرایانه امکان پذیر است

۵۲ کیلومتر به بزرگراه های اردبیل افزوده می شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۵۲ کیلومتر به بزرگراه های اردبیل افزوده می شود

بزرگراه شمال – جنوب در توسعه اردبیل نقش اساسی دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بزرگراه شمال – جنوب در توسعه اردبیل نقش اساسی دارد

بزرگراه اردبیل – مشگین شهر سال آینده به بهره برداری می رسد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بزرگراه اردبیل – مشگین شهر سال آینده به بهره برداری می رسد

96 هکتار گلخانه در شمال استان اردبیل به بهره برداری رسید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

96 هکتار گلخانه در شمال استان اردبیل به بهره برداری رسید

30 کیلومتر از جاده های شمال استان اردبیل چهار خطه می شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

30 کیلومتر از جاده های شمال استان اردبیل چهار خطه می شود

نباید در حوزه تحقیق و پژوهش از یافته‌های جهانی غفلت کنیم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نباید در حوزه تحقیق و پژوهش از یافته‌های جهانی غفلت کنیم