اخبار جدید استراتژیست ارشد سهام آسیا و اقیانوسیه در گلدمن ساکس