اخبار جدید اسحاق جهانگیری

افزایش تولید برق غیرممکن است/ باید مصرف را کاهش دهیم

افزایش تولید برق غیرممکن است/ باید مصرف را کاهش دهیم