اخبار جدید افرادی که به هر نحوه به دهک‌بندی خود اعتراض دارند