اخبار جدید التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی در حادثه متروپل