اخبار جدید امروز برق کدام مناطق استان همدان قطع می شود؟