اخبار جدید بین الملل

درگذشت امیر کویت در سن ۸۶ سالگی