اخبار جدید انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما