اخبار جدید انجمن طراحان، مدیران و دستیاران جلوه های ویژه میدانی سینمای ایران