اخبار جدید اومیکرون

گردش اُمیکرون در کشور / واکسیناسیون ۵ تا ۱۱ ساله‌ها در انتظار تصمیم ستاد  

گردش اُمیکرون در کشور / واکسیناسیون ۵ تا ۱۱ ساله‌ها در انتظار تصمیم ستاد