اخبار جدید اومیکرون

دوز سوم واکسن برای مقابله با «اومیکرون» بسیار موثر است

دوز سوم واکسن برای مقابله با «اومیکرون» بسیار موثر است

اولین بیمار اومیکرونی در مازندران شناسایی شد

اولین بیمار اومیکرونی در مازندران شناسایی شد

گردشگران خارجی پشت مرزهای ایران ماندند

گردشگران خارجی پشت مرزهای ایران ماندند