اخبار جدید ایجاد یک فناوری جدید برای استفاده از دی اکسید کربن در لوازم آرای