اخبار جدید فناوری

اینترنت ثابت هم شامل افزایش قیمت ۳۴ درصدی شد