اخبار جدید اینترنت طبقاتی

آغاز طرح صیانت با اینترنت کودکان؟/ اپراتورها گوگل را برای همه محدود کردند؟

آغاز طرح صیانت با اینترنت کودکان؟/ اپراتورها گوگل را برای همه محدود کردند؟