اخبار جدید اینستاگرام

قطعی فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام احتمالا به دلیل یک خطای فردی است

قطعی فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام احتمالا به دلیل یک خطای فردی است