اخبار جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی ملزم به تعیین سقف برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص است

بانک مرکزی ملزم به تعیین سقف برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص است