اخبار جدید برنامه مراکز تجمعی و منتخب واکسیناسیون اصفهان