اخبار جدید برپایی چادر کشاورزان شرق اصفهان در بستر زاینده رود