اخبار جدید بین الملل

تهدید حمله اتمی از سوی اسرائیل برای ایران و فلسطین